• فـراتـر از امــید به نـیک ســامـانی

پیستون موتور EMD-645

پیستون موتور EMD-645

 

Piston - 645 EMD Engine 

عملیات حرارتی 

 ماشینکاری

 پوشش دهی (فسفاته یا آبکاری)

ترک سنجی به روش RT

تست هیدرو استاتیک

بررسی ابعادی و وزنی

توضیحات محصول

ویدیو محصول