• فـراتـر از امــید به نـیک ســامـانی

گژن پین موتور EMD

گژن پین موتور EMD

Piston pin- 645 EMD Engine

طراحی و ساخت قالب فورج

ماشینکاری

عملیات حرارتی

فلاویززنی

زبری سنجی

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT

توضیحات محصول

ویدیو محصول