• فـراتـر از امــید به نـیک ســامـانی

پره فن خنک کننده لکوموتیو EMD-G22

پره فن خنک کننده لکوموتیو EMD-G22

Cooling Fan Blade - EMD-G22 Locomotive

 طراحی و ساخت قالب ریژه (Permanent Mold)

ماشینکاری

پوشش دهی (Anodizing)

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی به روش UT و LP

توضیحات محصول

ویدیو محصول