داکت اگزوز توربوشارژر EMD

Duct Assembly - EMD Turbocharger 

طراحی قالب فرم دهی 

نورد کاری 

جوشکاری

ماشینکاری (با دستگاه بورینگ و کاروسل)

تنش زدایی

تست ترک سنجی جوش