شاتون ساده موتور EMD

Connecting Rod Blade - 645 EMD Engine

طراحی و ساخت قالب فورج

عملیات حرارتی

ماشینکاری

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT