مجموعه شاتون کمپرسور GD

Connecting Rod Assembly - GD Compressor

طراحی وساخت قالب فورج

عملیات حرارتی

ماشینکاری

بررسی ابعاد وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT