پره فن خنک کننده لکوموتیو EMD G22

Cooling Fan Blade - EMD-G22 Locomotive

 طراحی و ساخت قالب ریژه (Permanent Mold)

ماشینکاری

پوشش دهی (Anodizing)

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی به روش UT و LP