پیستون موتور EMD 645

Piston - 645 EMD Engine 

عملیات حرارتی 

 ماشینکاری

 پوشش دهی (فسفاته یا آبکاری)

ترک سنجی به روش RT

تست هیدرو استاتیک

بررسی ابعادی و وزنی