پیستون LP کمپرسور GD

LP Piston-GD Compressor

قالبسازی و ریختگری

فرآیند پیش ماشینکاری

عملیات حرارتی

ماشینکاری نهایی بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT