گژن پین موتور EMD

Piston pin- 645 EMD Engine

طراحی و ساخت قالب فورج

ماشینکاری

عملیات حرارتی

فلاویززنی

زبری سنجی

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT