توپی کلاج توربوشارژر EMD

Clutch Support- EMD Turbocharger

طراحی وساخت قالب فورج

عملیات حرارتی

ماشینکاری

فلاویز زنی

سنگ زنی

زبری سنجی

بررسی ابعادی و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT