پیستون حمال موتور EMD

Carrier Piston - 645 EMD Engine

طراحی و ساخت قالب فورج

عملیات حرارتی

ماشینکاری

بررسی ابعاد و وزنی

ترک سنجی قطعه با روش RT