تامین قطعات و تجهیزات

ریلی و دریایی در تخصص ماست و تجهیزات صنایع مادر از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و حمل تامین قطعات معدن، و نقل


طراحی و ساخت

دانش فنی به همراه مهارت در ساخت و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب، ساخته های فونیکس را بی رقیب می کندمحصولات برترتعمیر و بازسازی

دانش فنی به همراه مهارت در ساخت و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب، ساخته های فونیکس را بی رقیب می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره

دانش فنی به همراه مهارت در ساخت و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب، ساخته های فونیکس را بی رقیب می کند